Her kan du lære om religion

Scientology

Scientology er opfundet af science-fiction forfatteren Lafayette Ronald Hubbard (L. Ron Hubbard – 13. marts 1911 – 26. januar 1986) i perioden 1950-erne til sin død i 1986.

Hvad er Scientology?
Et konstrueret ord med oprindelse i græsk, som betyder “læren om viden” eller “videnskaben om viden”. Scientology beskæftiger sig med individet som åndeligt væsen. Grundidéen er, at mennesket består af en thetan (sjæl eller ånd), et sind og en krop. Thetanen er den overordnede af de tre, og målet for en scientolog er at frigøre sig som thetan, altså blive OT.

Scientology scientologi

Scientology påberåber sig at være en religion og er også anerkendt som sådan i USA; men ikke i hverken Danmark eller Tyskland m.f. og mange danske scientologer får da også døbt deres børn. Formålet med dåb er, blive anerkendt som kristen, og gudforældrene skal love, at opdrage barnet i den kristne tro. Der er intet gudsbegreb i Scientology.

Auditing og Auditor
I Scientology og Dianetik kaldes terapi for auditing, og terapeuten kaldes en auditor. Orden kommer af audio, at lytte, og understeger, at terapeuten modsat i mange andre tepapiformer ikke skal evaluere og fortælle klienten, hvad hans tanker og udsagn betyder, men blot stille spørgsmål i et bestemt mønster og lytte, indtil klienten selv erkender, hvordan tingene hænger sammen.

Clear
En person, der har fået auditeret alle sine engrammer væk og ikke længere har sit reaktive sind, er clear. Som clear er man glad og velfungerende, og man oplever ikke tvangstanker, depression, forbier, psykosomatiske sygdomme eller andre psykiske lidelser. Der er altså tale om en person, der kan udnytte sit mentale potentiale til fulde og dermed kan opnå nærmest ubegrænset succes i tilværelsen. Vedkommende kan endvidere problemfrit og med perfekt hukommelse genkalde sig et hvilket som helst øjeblik i sit liv. Clear er målet med Dianetik-auditing.

David Miscavige
Den øverste i Scientology siden 1981/1982. David Miscavige blev født i Philadelphia, USA 1960. I 1987 indsatte han sig selv som formand for RTC.

David Miscavige droppede ud af high school i 1976 for at hellige sig Scientology og gik direkte ind i Sea Org’en, hvor hanblev placeret i CMO. I 1978 arbejde David Miscavige direkte under Hubbard som kameramand under optagelse af instruktionsfilm på Sea Org’ens ranch, Special Unit, i La Quinta, Californien. David Miscavige avancerede hurtigt til toppen af systemet, hvor han har siddet solidt siden.

Dianetik
En samtaleterapiform, der skulle kunne befri en person fra de negative konsekvenser af traumer, som befinder sig som ubevidste erindringer, kaldes engrammer, i alle menneskers underbevidsthed, det reaktive sind. L. Ron Hubbard beskrev dianetikkens teori og teknikker tilbundsgående i bogen Dianetics: The Modern Science of Mental Health, der blev udgivet den 9. maj 1950 af forlaget Hermitage House i New York. Bogen er fundamentet for Scientology.

Disconnection
Det at afskære forbindelsen til et andet menneske fuldstændigt. Udtrykket blev indført i midten af 1960’erne og er også indeholdt i L. Ron Hubbards bog Introduction to Scientology Ethics< fra 1968. Heri beskriver L. Ron Hubbard, hvordan man kan opleve en stor lettelse ved at afskære forbindelsen til en Suppressive Person, der undertrykker andre. I flere af L. Ron Hubbards Communications Office Bulletins, HCOB, blev vendingen “handle or disconnect” brugt, blandet andet i HCBO’en Search and Discovery fra 24. november 1965 og HCOB’en PTSness and Disconnection fra den 10. september 1983. Med “håndter eller afskær” mentes, at hvis ike man kunne udrede forholdet til en Suprressive Person, måtte man afskære forbindelsen. Med begrebet blev snart udvidet til at betyde, at man skulle disconnecte fra alle, som på den ene eller anden måde var imod Scientology, eller som var faldet i unåde hos ledelsen.

E-meter
Et måleinstrument, der bruges af auditoren til at hjælpe PC med at finde frem til hændelser i underbevidstheden. Teknisk fungerer det i stil med et ohm-meter eller en løgnedetektor. PC’en holder en dåseformet elektrode i hver hånd, og via disse sender E-metret en ganske svag strøm gennem PC’ens krop. E-metret kan registrerer modstanden i kroppen og vises via en nål der svinger frem og tilbage. Da tanker påvirker modstanden i kroppen, giver de udslag på E-metret, hvilket auditoren fortolker. Under auditing står E-metret på bordet mellem PC og auditor i en vinkel, så kun auditoren kan se viseren. Når PC under en session nærmer sig svære eller traumatiske hændelser, kan auditoren registrerer dette på E-metret. Auditoren kan dog kun registrere, at der er udslag, ikke hvad de betyder. E-metret har derfor ikke i sig selv nogen terapeutisk værdi.

Lafayette Ron Hubbard eksperimenterede med E-metre allerede i dianetikkens tidlige år, og det blev et uundværligt redskab i Scientology. Det oprindelige E-meter, The Mathison Electropsychometer, blev udviklet i 1952 af science fiction-forfatteren Volney G. Mathison, som L. Ron Hubbard senere ragede uklar med.

Alle e-metrer skal sælges med følgende tekst påført apparatet:

Dette meter gør intet alene. Det kan udelukkende bruges til at guide kirkens ministre i skrifteskole og pastoral rådgivning. Elektrometeret er ikke medicinsk videnskabeligt brugbart til at diagnosticere, behandle eller forebygge nogen sygdomme. Det er ikke medicinsk videnskabeligt i stand til at forbedre helbred eller kropsfunktioner hos nogen og er alene til religiøst brug af studerende og ministre i Scientology Kirken.

E-metre sælges til medlemmerne af Scientology for omkring 25.000 kr. Hver scientolog skal helst eje to E-metrer.

Engram
Et engram er erindringen om et traume lagret i det reaktive sind og betragtes som roden til al aberration. Engrammer skabes under øjeblikke af bevidstløshed og fysisk smerte. I disse øjeblikke, som kan indtræffe når som helst i ens liv, men er specielt hyppige, mens man er foster, sætter det reaktive sind ind og registrerer alt, hvad der sker, indtil bevidstheden genoprettes. Alle sanseindtryk bliver registreret, også det talte ord, hvis der altså er nogen, der snakker under hændelsen.

Senere i livet kan et engram påvirke dig, hvis det re-stimuleres af sanseindtryk, som minder om noget i engrammet. Det kan re-stimuleres af sanseindtryk, som minder om noget i engrammet, eksempelvis en helt bestemt lugt, eller hvis nogen siger noget, som også blev sagt i et engram. Målet med dianetik er under auditing at få fundet og slettet alle engrammer i det reaktive sind for dermed at blive clear.

Exterior
Et udtryk for en tilstand, hvor sjælen, i Scientology kaldet thetanen, fuldt bevidst forlader den fysiske krop. I denne tilstand uden for kroppen genfinder man sig sande jeg og kan udnytte sit fulde åndelige potentiale. Overnaturlige evner som telepati, claivoyance og telekinese bliver helt naturlige evner, som man kan benytte sig af. Evnen til frit at gå kunne gå exterior er en af de egenskaber, der tilskrives en Opererende Thetan. I andre terminologier kaldet for ud-af-kroppen-oplevelse.

Lafayette Ron Hubbard
Scientologys grundlægger, født i Nebraska den 13. marts 1911 og død i Californien den 26. januar 1986. L. Ron Hubbard var science fiction-forfatter og skrev udvover Dianetik og Scientology bøgerne Fear og Final Blackout.

L Ron Hubbard i 1950

Fra 1935 til 1947 var Lafayette Ron Hubbard gift med Margaret “Polly” Grubb, med hvem han fik Kathrerine May Hubbard (Kay) og L. Ron Hubbard (Nibs). I perioden 1946 til 1951 var L. Ron Hubbard gift med Sara Northrup, som han fik datteren Alexis med. I en periode på omkring otte måneder, vad L. Ron Hubbard gift med to kvinder.

I 1952 giftede Lafayette Ron Hubbard sig med Mary Sue Whip, som han fik fire børn med: Diana, Quentin, Suzette og Arthur.

I 1980 flyttede Lafayette Ron Hubbard til en tophemmelig lokation iCrestion, nær Santa Margarita i Californien, USA, hvor L. Ron Hubbard skjulte sig for den amerikanske regering og mange retssager.

Opererende Thetan (OT)
Det højeste mål i Scientolgy er at blive Opererende Thetan. En thetan er den styrende af menneskets tre elementer: Thetan, sind og krop. Thetanen er dig, som sidder og læse denne tekst lige nu. Kroppen scroller og klikker rundt og ser bogstaverne på skærmen. Sindet tolker bogstaverne til ord og ordene til sætninger, som thetanen forstår meningen af. Som Opererende Thetan bliver man fri af sit legeme og er dermed i stand til at gå ud af sin krop, men stadig bruge alle sine sanser. Men er ikke bundet af fysiske love, og man kan bevæge sig gennem vægge og se, hvad der foregår i det tilstødende lokale, på den anden side af jorden eller på Månen, for den sags skyld. Man kan rejse frit i tid, og man er i stand til at påvirke og kontrollere fysiske objekter såvel som andre menneskers tanker. En OT er et supermenneske med alle tænkelige overnaturlige evner til sin rådighed, fordi det udnytter hele sit åndelige potentiale.

For at blive fuld Opererende Thetan skal man gennemføre en række OT-niveauer. OT-niveauerne går fra I til XV; men kun op til VIII er frigivet. OT VIII blev frigivet i 1988, altså for 24 år siden. Ved Hubbards begravelsesevent i starten af 1986 blev det fortalt, at alle niveauerne eksisterede, men blot manglede at blive renskrevet og organiseret til færdige kurser med tilhørende auditing-processer. På det tidspunkt var OT VII det højeste niveau, og der er altså kun frigivet ét niveau siden da. Et OT_niveau består af en teoridel, hvor man lærer om det, man skal auditere, og en praktikdel, hvor man auditerer. Det er solo-auditing, hvilket vil sige, at man selv er auditor. undtagelsen er OT IV og V, som er auditeret af en auditor.

Overts og Withholds
En overt (oprindeligt “over act”, en åbenlys eller utilsløret handling) er en skadelig handling, man har begået over for sig selv eller andre mennesker, mens et withhold (tilbagehold) er en skadelig handling, man indtil videre har haft succes med at hemmeligholde. Ifølge Hubbart er mennesket grundlæggende set godt. Det ønsker ikke at skade hverken sig selv eller andre.Når man kommer til at begå en overt, som altid et forsøg på at løse et problem, man står i, har man det dårligt med det og forsøger at holde det hemmeligt. For ikke at komme til at gøre det igen begynder man nu at holde sig selv tilbage. Her gang det sker mindsker man sin personlige styrke og dermed muligheden for at få succes i tilværelsen. For at vende denne nedadgående spiral skal man tage ansvar for sine overts og withholds, hvilket sker ved at man skriver dem ned og indleverer dem til Etikafdelingen eller ved at man bekender dem til sin auditor. Der er udviklet en special type auditing, Sec-check, som kun går på ud på at få en person til at tilstå overts og withholds.

Potential Trouble Source (PTS)
En person, der står i nær forbindelse med en SP, har det med at svinge i humør, lave dummefejl og blive syg. Det skyldes, at vedkommendes sindstilstand er ustabil som følge af den undertrykkelse, man udsættes for af sin SP. En PTS har ubevidst en del af sin opmærksomhed rettet mod forholdet til SP og har derfor ikke det fulde overskud til at klare hverdagens små og store opgaver; men glemmer at se sig for i trafikken, kommer til at opgive forkerte tal på kontoret og så videre. Immunforsvaret bliver ligeledes svækket, hvilket gør PTS en “potentiel kilde til besvær”, fordi vedkommende er ustabil og og eksempelvis kan være glad og tilfreds med sin auditing den ene dag, men næste dag komme for at få pengene tilbage.

Pre-Clear (PC)
En person, der modtager auditing for at blive clear, men endnu ikke er blevet det. Det er dianetikkens og scientologiens udtryk for en klient.

Reaktive sind
Det underbevidste sind, hvor alle engrammer lagres. Med ordet reaktivt menes, at engrammerne når som helst kan reaktiveres af omstændigheder i en persons kontrol og dermed gøre ham bundet og ufri og får ham til at handle irrationelt. Refereres blandt scientologer hyppigst til som personens Case.

Sea org
Sea organization udgør eliten i Scientologys organisationsstruktur. Blev etableret sidst i 1966, da Hubbard købte skibet The Enchanter (senere omdøbt Diana). L. Ron Hubbard sejlede på ekspeditioner i Middelhavsområdet og ledte efter skatte. Snart blev skibet Avon River indkøbt og sidenhen Apollo, som blev indrettet til toporganisation med speciale i levering af OT-niveauer, senere hen også management-træning. Apollo sejlede Middelhavet tyndt indtil 1975, hvor Hubbard besluttede sig for at krydse Atlanten. Herefter gik Sea Org’en på land i Florida, da Scientology var blevet alt for stor til at operere på søen. I byen Clearwater blev det nye flagskab, den nye moderorganisation, grundlagt under navet Flag Landbase. Benævnelsen Sea Org bruges stadig, og alle medarbejderne bor og lever i organisationen, som hvis de var om bord på et skib. De har to ugers ferie om året, og de før ikke løn, men lommepenge, og kontrakten, disse medarbejdere har underskrevet, løbet for “the next billion years”. Deres nuværende liv og efterfølgende inkarnationer er altså viet fuldstændigt til Scientology.

Sec-check
Security-check er en auditing-prodecure, som går ud på at få en person til at tilstå sine overts og withholds. Det er en slags tvungen skriftemåls-auditing. Sec-check foregår som almindelig audting i enrum med en auditor og et E-meter. Auditoren har en liste med spørgsmål, som man skal svare på. Sec-check er ikke noget, man selv vælger, men er obligatorisk for alle, der modtager auditing eller er medarbejder i en Scientology-organisation. Det foregår ikke nødvendigvis dagligt eller ugentligt; men gøres, når det skønnes at være behov for det, eller når ledelsen beordrer det. Begrundelsen for brugen af sec-check er, at alle en gang imellem kan have behov for at få lettet deres hjerte, og at auditing fungerer bedre, hvis man har bekendt sine overts.

Suppressive Person (SP)
Suppressive Person (undertrykkende person) er Scientologys ord for den kliniske definition på en psykopat. HubbardLafayette Ron Hubbard har skrevet en række tekster om den suppressive person, blandt andet en liste, der sammenstiller sociale og antisociale karaktertræk. De antisociale svare til en SP’s karakter. Lafayette Ron Hubbard skriver, at en SP ikke får udbyte af auditing, da vedkommende ingen ansvarsfølelse har. Opdages en SP i organisationen, om det er medarbejder eller medlem, bliver vedkommende SP declared på gult papir og ekskluderet. Ingen scientolog må herefter have noget som helst med vedkommende at gøre, uanset om det er ægtefælle, børn eller nære venner. I følge Lafayette Ron Hubbard er ca 2,5 % af befolkningen SP’ere. Men det er ikke kun kliniske psykopater, der bliver SP declared og ekskluderet fra Scientology. SP bruges også om personer, der er faldet u unåde hos ledelsen og anses for at være en trussel.

L. Ron Hubbard skrev i et policy brev den 18. oktober 1967 med titlen Straffe for lavere conditions, hvor der blandt andet står, at scientologer frit kan frarøve en SP dennes ejendele og skade vedkommende på en hvilken som helst måde, uden at de vil blive draget til ansvar herfor. En SP må snydes, sagsøges, lyves for eller destrueres, står der.

Thetan
Scientolgys ord for sjæl eller ånd. Det kommer af det græske bogstav theta, som i følge Lafayette Ron Hubbard betyder tanke, liv eller ånd. I Scientolgy er thetanen selveste personligheden, som bebor kroppen og benytter sindet som en slags data-arkiv. Det er fra thetanen, alle tanker og idéer udstringer. En thetan er uødelig, og når det fysiske legeme dør, forlader thetanen det og finder sig en ny krop, typisk en nyfødt baby. L. Ron Hubbard var muligvis inspireret af okkultisten Aleister Crowley, da han fandt på ordet, da Crowley refererer til sig selv som The Teitan.

Xenu
Xenu var galaksens hersker for 75 millioner år siden. Xenu lever fortsat, men er nu indespærret i et bjerg på en planet,hvor han bliver holdt i skak af et kraftfelt der kører på et evighedsbatteri.

Information om Xenu tilhører OT3.

Vil du læse mere om Scientology kan du starte med:

Scientology. Fra terapi til religion af Dorthe Refslund Christensen (1997)
Afhopperen. Mine 20 År I Scientology af Robert Dam (2011)


Theme by Ali Han | Copyright 2014 Religionsundervisning – undervisning i religion | Powered by WordPress